Vizija, misija

MOKYKLOS FILOSOFIJA
Tikroji gyvenimo pilnatvė – žmogaus ugdymas.

MOKYKLOS VIZIJA
Mokykla atvira visiems intelekto sutrikimą turintiems asmenims ir visiškai tenkinanti jų specialiuosius poreikius.

MOKYKLOS MISIJA
Ugdyti vaikus, turinčius intelekto sutrikimą, pagal mokyklos parengtas individualizuotas ugdymo programas, garantuoti ugdymo kokybę, atitinkančią įvairių mokinių gebėjimų poreikius.

MOKYKLOS TIKSLAS
Skatinti aktyvumą, kūrybiškumą, saugumą ir draugiškumą mokyklos bendruomenėje, keliant mokytojų kvalifikaciją ir bendrakultūrines kompetencijas, suteikiant ugdytiniams palankiausias sąlygas reikšti, puoselėti ir tobulinti individualius gebėjimus.

 MOKYKLOS UŽDAVINIAI
1. Ugdyti ir plėtoti specialiųjų poreikių mokinių dalykines bei bendrąsias kompetencijas ugdymo procese ir popamokinėje veikloje.
2. Tobulinti pamokos vadybą, bendrąsias bei profesines mokytojo kompetencijas ir pedagoginės, socialinės, psichologinės pagalbos teikimą mokiniui, tenkinant jo saviraiškos poreikius.
3. Skiepyti teigiamą požiūrį į sveikatą, kurti sveiką ir psichologiškai saugią ugdymo (si) aplinką.

LAUKIAMI REZULTATAI
1. Pedagogų profesinis tobulėjimas, bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja patirtimi laiduos kokybiškesnį ugdymo turinio pritaikymą vaikų gebėjimams.
2. Įvertintos teikiamos švietimo paslaugos bei sąlygos gerins vaikų socialinę adaptaciją, naujų teigiamų vertybių susidarymą, specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos specialiųjų poreikių (sutrikusio intelekto ir kt. negalės) asmenims profesinį orientavimą ir tęstinio ugdymosi galimybes.
3. Užtikrintas efektyvus įstaigos valdymas suteiks galimybę sėkmingam ugdymo proceso organizavimui.
4.  Gėrės sąlygos mokyklos veiklos viešumui, atvirumui ir veiksmingumui.
5.  Stiprinamas mokinių saugumo, socialinių įgūdžių, pasitikėjimo savimi lygis bei ugdytinių meniniai gebėjimai ir saviraiškos plėtotė.

TEIKIAMOS PASLAUGOS
Logopedo pagalba mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Kineziterapeuto pagalba mokiniams, turintiems judėjimo ir fizinių sutrikimų.
Masažisto pagalba mokiniams, turintiems laikysenos,  vystymosi sutrikimų.
Socialinė pagalba socialiai remtiniems mokiniams.
Mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, vežiojimas į mokyklą / iš mokyklos.
Popamokinė veikla mokiniams, mėgstantiems piešti, muzikuoti, sportuoti, vaidinti.
Dalinis išlaikymas ir priežiūra mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje.

MOKYKLOS PRIORITETAI
- Siekti, kad kiekvieno mokytojo veiklos kokybė būtų visos mokyklos veiklos kokybė, prestižas, išlikimo garantas.
- Ugdymo turinį orientuoti į mokinių bendrųjų ir socialinių kompetencijų ugdymą.
- Kurti saugią, sveiką ir kūrybišką ugdymo (si) aplinką. 

BENDROS ŽINIOS
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. mokykloje sukomplektuoti 4 klasių komplektai, mokosi 23 mokiniai:
2–3–4 klasėje – 5 mokiniai;
6–10 klasėse – 10 mokinių;
Socialinių įgūdžių ugdymo klasėje – 8 mokiniai.
Mokykloje dirba 19 darbuotojų. Iš jų: 11 pedagoginių darbuotojų ir 8 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Viso atestuota 11 pedagogų. Iš jų 3 specialieji pedagogai metodininkai, 1 vyr. specialusis pedagogas, 1 specialusis pedagogas, 1 vyr. auklėtojas.