Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos vidaus kontrolės politika

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės
Pedagogų etikos kodeksas
Mokinių pamokų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarka
Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Netinkamai besielgiantiems mokiniams poveikio priemonių taikymo tvarka
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Asmens duomenų tvarkymo Alytaus r. Simno specialiojoje mokykloje taisyklės
Sveikatos stiprinimo programa
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas
Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų, tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno specialiojoje mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas
Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas
Nuotolinio darbo mokykloje tvarkos aprašas
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos internetinės svetainės aprašas
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas
2021-2022 m. m. sveikatos ugdymo planas
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprasas