Mokyklos vaiko gerovės komisija ir jos veikla

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.
Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Lietuvos Respublikos ŠMM ministro 2017-05-02 įsakymu Nr. V-319 patvirtintu Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu.
Mokyklos vaiko gerovės komisiją sudaro:
Komisijos pirmininkė – Vilija Čeplinskienė, mokytoja, atsakinga už komisijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, stebėjimą ir koordinavimą, bendradarbiavimą su mokyklos savivaldos bei kitomis institucijomis, sąlygų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti sudarymą, pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus, atsako už mokykloje atliekamų tyrimų inicijavimą, prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, prevencijos metodinių vaizdinių priemonių ir literatūros įsigijimą. Atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus.
Pavaduotoja – Aurutė Miknevičienė, auklėtoja, inicijuoja vaikų, turinčių intelekto sutrikimą, pirminį vertinimą, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko intelekto sutrikimą įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, atsakinga už individualizuotų ugdymo programų suderinimą, rekomendacijų tėvams ir mokytojams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo teikimą, mokinių apskaitą mokykloje.
Nariai: Agnė Goštautienė, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą mokykloje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.
Zofija Jakubauskienė, logopedė, atsakinga už prevencinių veiklos sričių, numatytų komisijos darbo plane bei programų priežiūrą ir vykdymą, už bendradarbiavimą su tėvais, Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba, ruošiant dokumentus pakartotiniam mokinio vertinimui, teikia pasiūlymus mokytojams rengiant individualizuotas ugdymo programas. Krizės metu įvertina krizės aplinkybes, parengia krizės valdymo planą, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę.
Romualda Zasimavičienė, auklėtoja, atsakinga už bendradarbiavimą bei bendrų numatytų programų vykdymą su klasių vadovais ir auklėtojais, renka informaciją iš mokytojų, auklėtojų, tėvų (globėjų), mokinio krizės metu teikia informaciją mokiniams ir jų tėvams, padeda kitiems specialistams.
Komisijos sekretorė – Vida Čižauskienė, sekretorė:
Rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
Suderinus su Komisijos pirmininke, organizuoja Komisijos posėdžius;
Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
Tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
Vykdo kitus Komisijos pirmininkės pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.
Vaiko gerovės komisijos 2024 m. veiklos planas
Mokyklos vaiko gerovės komisijos ataskaita už 2023 metus
Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė