Bendrasis ugdymo planas

1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
2. Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:
2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;
2.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo  klasių mokiniams – 185 dienos;

Klasės           Ugdymo proceso   Ugdymo proceso trukmė
   pradžia     pabaiga dienomis savaitėmis
1–4 2023-09-01 2024-06-11     175     35
5–8, 9–10, socialinių įgūdžių ugdymo 2023-09-01 2024-06-26     185     37

2.3. Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams 2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams 2024 m. birželio 27 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

3. Pamokų trukmė 40 min.
4. Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, skirstomas į pusmečius:
pirmas pusmetis:
2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d. (visoms klasėms);
antras pusmetis:
2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 11 d. (1–4 klasėms);
2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 26 d. (5–10, socialinių įgūdžių ugdymo klasėms).
5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.