Informacija tėvams (globėjams)

Maloniai kviečiame Jūsų vaikus mokytis Alytaus r. Simno specialiojoje mokykloje:
- Mokinius ugdo patyrę aukštos kvalifikacijos specialieji pedagogai.
- Teikiama kvalifikuota socialinio pedagogo ir logopedo pagalba.
- Daug dėmesio skiriama mokinių darbinių įgūdžių formavimui (rengiamos mokinių darbų parodos, mugės, konkursai). Mokiniai, atlikdami įvairius namų ruošos, buities, lauko darbus, mokomi bendrauti ir bendradarbiauti.
- Ypač rūpinamasi mokinių sveikatos stiprinimu, saugojimu, judesio ir padėties korekcija (masažas, kineziterapija, individuali gydomoji kūno kultūra).
- Vykdant neformalųjį švietimą tenkinami mokinių lavinimo, pažinimo  ir saviraiškos poreikiai meno, sporto ir informacinių technologijų būreliuose.

Mokyklos lankstinukas

 Pateikiame Mokinių priėmimo į mokyklą tvarką:
Į Alytaus r. Simno specialiąją mokyklą priimami asmenys turintys intelekto sutrikimą. Didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, baigę pagrindinę ugdymo(si) programą, mūsų mokykloje gali toliau ugdymąsi tęsti socialinių įgūdžių ugdymo klasėse.

Dokumentų teikimas:
Į  mokyklą priimami asmenys pateikę dokumentus:
1. Tėvų (ar vaiko globėjų) prašymą;
2.  Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3.  Pedagoginės psichologinės pagalbos centro pažymas dėl asmens specialiųjų poreikių vertinimo ir skyrimo;
4.  Dokumentą apie mokymosi pasiekimus buvusioje ugdymo įstaigoje (išskyrus 1–mos klasės mokinius);
5.  Vaiko asmens sveikatos lapą;
6.  Neįgalumą patvirtinantį dokumentą (jeigu asmeniui pripažintas neįgalumas).

Priėmimo į mokyklą tvarka:
Mokiniai į mokyklą priimami įstatymų nustatyta tvarka:
1. Mokiniai į mokyklą priimami mokyklos steigėjo nustatyta tvarka.
2. Į mokyklą mokiniai priimami ištisus metus.
3. Priimant mokinį į mokyklą, sudaroma dvišalė mokymo sutartis (tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos direktoriaus).
4. Mokiniai į kitą ugdymo įstaigą išvyksta remiantis raštišku tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu. Išvykstančiam mokiniui nebaigus mokyklos, išduodamas išeito mokslo laisvos formos pažymėjimas.
5. Ugdymo įstaigai, pateikusiai pažymą, kad buvęs mokinys ten tikrai mokosi, persiunčiamos mokinio asmens bylos dokumentų kopijos.
6. Pablogėjus mokykloje besimokančio mokinio sveikatai ir gydytojų konsultacinei komisijai skyrus mokymą namuose, toks mokymas skiriamas direktoriaus įsakymu.
7. Švietimo santykiai tarp mokinio ir mokyklos įforminami rašytine dvišale mokymosi sutartimi.

Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarka:
1. Į mokyklos bendrabutį mokiniai priimami Steigėjo nustatyta tvarka.
2. Mokyklos mokiniai, neturintys galimybių kasdien važinėti į namus, tėvams (globėjams) pageidaujant, 5 dienas per savaitę gali nemokamai gyventi mokyklos bendrabutyje.
3. Mokyklos bendrabutyje sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymo (si ) ir poilsio sąlygos (aprūpinama baldais, patalyne, specialiosiomis ugdymo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi).
4.  Mokinių priėmimas į mokyklos bendrabutį įforminamas dvišale sutartimi (tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos direktoriaus).
5. Už mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos laikymąsi atsako mokyklos direktorius.
6. Gyvenančiųjų bendrabutyje mokinių socialinių įgūdžių formavimu rūpinasi šeimynų auklėtojai.

Mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį aprašas
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės